Wynagrodzenie Kancelaria ustala z klientem w formie

1. Stawki godzinowej w przypadku porad prawnych.

2. Ryczałtu w przypadku zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym, upadłościowym.

3. Stawki uzależnionej od nakładu pracy w przypadku sporządzenia pism urzędowych, umów, pism procesowych, wniosków lub zgłoszeń.

4. Stawki za poszczególne czynności podjęte w toku postępowania sądowego (uczestnictwo w rozprawie sądowej w toku prowadzonego przez klienta postępowania sądowego).

5. Ryczałtu w przypadku prowadzenia w imieniu klienta procesu negocjacyjnego, jak i wykonywania czynności mających na celu uniknięcie wszczęcia postępowania sądowego.

6. Usługi prawne online
Stawka podstawowa za udzielenie porady prawnej dotyczącej jednego zagadnienia (jednego problemu) wynosi 60, 00 zł. + 22% VAT = 73,20 zł.
Stawka podstawowa za sporządzenie pisma procesowego, urzędowego, wniosku wynosi 110, 00 zł. + 22% = 134, 20 zł.

- wstecz