Windykacja należności

Postępowanie windykacyjne prowadzone jest przez Kancelarię w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności o przepisy o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

I etap – sądowe postępowanie mające na celu uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi – wyroku lub nakazu zapłaty; wykonywanie czynności zmierzających do zabezpieczenia roszczenia i udaremnienia dłużnikowi wyzbycia się majątku podlegającego egzekucji,

II etap – postępowanie komornicze – zastępowanie klienta w toku postępowania komorniczego, stały kontakt z komornikiem sądowym, czuwanie nad przebiegiem procesu egzekucji z majątku ruchomego dłużnika, jak i z nieruchomości,

III etap – postępowania sądowe mające na celu usprawnienie egzekucji: wyjawienie majątku, stwierdzenie nabycia spadku i uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko następcom prawnym dłużnika, rozszerzenie egzekucji na majątek wspólny dłużnika i jego małżonka, wpisy roszczeń w księgach wieczystych, ustanawianie zastawu sądowego na ruchomościach.

Gdy nie decydują się Państwo na dochodzenie spłaty swoich należności na drodze sądowo komorniczej, postępowanie windykacyjne może mieć postać:

1. Negocjacji z dłużnikiem celem uzyskania polubownej spłaty należności.
2. Negocjacji z dłużnikiem celem zawarcia ugody dotyczącej spłaty należności.
3. Wykonywanie czynności zmierzających do przerwania biegu przedawnienia należności, aby umożliwić dochodzenie jej spłaty w dogodnym dla klienta terminie.

- wstecz