Usługi prawne online

Kancelaria świadczy usługi prawne online w formie udzielania porad prawnych oraz sporządzania pism procesowych, pism urzędowych, wniosków.

Niewątpliwie usługi prawne świadczone przez Internet są najwygodniejszą formą uzyskiwania przez klienta pomocy prawnej oraz kontaktu z prawnikiem.

Aby załatwić swoją sprawę w sądzie, w urzędzie lub przeprowadzić postępowanie sądowe w trybie procesowym, poza bieżącymi konsultacjami z prawnikiem konieczne jest złożenie pisma procesowego, bądź wniosku. Obecnie obowiązujące przepisy wymagają, aby pismo procesowe bądź wniosek posiadało odpowiednią formę, często formę formularza. W swojej praktyce spotykam się z prośbami moich klientów o pomoc w sporządzeniu pisma procesowego, bądź wypełnieniu odpowiedniego formularza. Klienci mają problem ze zrozumieniem specyficznego języka prawniczego, skutkiem czego jest często zwrot pisma, czy wniosku oraz długotrwały proces uzupełniania braków formalnych. Kancelaria oferuje usługi sporządzania pism procesowych, pism urzędowych, wniosków online. Mailem otrzymają Państwo prawidłowo sporządzone pismo procesowe, wypełniony formularz, informację o należnej opłacie (sądowej, skarbowej, nr konta bankowego sądu, urzędu), o niezbędnych załącznikach, jak też inne informacje dotyczące samego sposobu wniesienia pisma.

 

Schemat świadczenia usług prawnych online

1. Zapytanie klienta bezpośrednio na adres mailowy Kancelarii biuro@radca-wroclaw.com lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na zakładce kontakt.

2. Mail zwrotny od Kancelarii z potwierdzeniem otrzymania zapytania, potwierdzeniem terminu udzielenia porady prawnej / sporządzenia pisma oraz podaniem stawki wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej / sporządzenie pisma.

3. Wpłata przez klienta na konto bankowe Kancelarii wynagrodzenia za wykonanie usługi prawnej.

4. Mail do klienta zawierający poradę prawną / pismo. 

 

Regulamin usług prawnych online

 1. Kancelaria świadczy usługi w formie udzielania porad prawnych online oraz sporządzania pism procesowych, urzędowych, wniosków online.

 2. Wysłanie zapytania oraz dokonanie opłaty za poradę prawną jest potwierdzeniem, iż klient zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu usług prawnych online i wyraża zgodę, aby porada prawna była udzielona na warunkach wskazanych poniżej.

 3. Kancelaria, po otrzymaniu zapytania, dokonuje zwrotne potwierdzenie otrzymania zapytania. Termin sporządzenia oraz wysłania porady prawnej do klienta wynosi nie dłużej niż 2 dni robocze, licząc od daty otrzymania zapytania oraz uznania rachunku bankowego Kancelarii kwotą należną za udzielenie porady prawnej.

 4. Udzielenie przez Kancelarię porady prawnej online nastąpi jedynie po uprzednim zapłaceniu przez klienta, na konto bankowe Kancelarii, należnej opłaty.

 5. Pytanie powinno być sformułowane w sposób umożliwiający udzielenie porady prawnej tzn. powinno w sposób nie budzący wątpliwości wskazywać problem, którego ma dotyczyć porada prawna. W pytaniu należy przytoczyć wyczerpująco wszystkie okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na sposób interpretacji przepisów.

 6. Kancelaria, po otrzymaniu zapytania, zastrzega sobie możliwość wystąpienia do klienta o udzielenie dodatkowych informacji bądź dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych dla rzetelnego udzielenia porady prawnej. W przypadku nie przesłania przez klienta dodatkowych informacji, bądź dokumentów Kancelaria udzieli poradę prawną zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez klienta, albo z uwzględnieniem wszystkich możliwych rozwiązań problemu, którego zapytanie dotyczy. Dokumenty dotyczące zapytania klient może wysłać drogą elektroniczną wraz z zapytaniem na adres biuro@radca-wroclaw.com lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na zakładce kontakt.

 7. W sytuacji opisanej w pkt 6 Regulaminu porada prawna zostanie udzielona w terminie wskazanym w punkcie 3 Regulaminu, przy czym czas na udzielenie porady prawnej zaczyna się ponownie liczyć od chwili uzyskania przez radcę prawnego pełnych danych dotyczących zapytania.

 8.  Stawka podstawowa za udzielenie porady prawnej dotyczącej jednego zagadnienia (jednego problemu) wynosi 60, 00 zł. + 22% VAT = 73,20 zł. W przypadku zagadnień wielowątkowych oraz bardziej skomplikowanych Kancelaria zastrzega sobie prawo ustalania opłaty wyższej, adekwatnej do zwiększonego nakładu pracy prawnika.

 9. Wraz z potwierdzeniem otrzymania zapytania Kancelaria powiadomi Klienta o należnej opłacie podstawowej, bądź opłacie adekwatnej do zwiększonego nakładu pracy prawnika. Brak zapłaty opłaty za poradę prawną stanowić będzie rezygnację Klienta z usług Kancelarii w zakresie wysłanego zapytania.

 10. Klient może dosłać dopytanie do otrzymanej porady prawnej. Kancelaria zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za dalszą część porady wydaną wskutek dopytania klienta, w przypadku, gdy dopytanie będzie dotyczyć innych wątków lub zagadnień, niż wysłane zapytanie i wiązać się będzie z dodatkowym nakładem pracy prawnika. O dodatkowym wynagrodzeniu Kancelaria powiadomi klienta przed przystąpieniem do udzielania dalszej części porady.

 11. Kancelaria, na warunkach określonych w punktach 2-9 niniejszego Regulaminu, świadczy usługi w formie sporządzania pism procesowych, urzędowych, wniosków online.

 12. Stawka podstawowa za sporządzenie pisma procesowego, urzędowego, wniosku wynosi  110, 00 zł + 22% = 134, 20 zł. W przypadku sprawy ze skomplikowanym stanem faktycznym, wymagającym od prawnika zwiększonego nakładu pracy, niż podstawowy, Kancelaria zastrzega sobie prawo do ustalenia wyższej opłaty za sporządzenie pisma, o której powiadomi klienta drogą mailową.

 13. W sytuacji, kiedy dla sporządzenia pisma procesowego, urzędowego, wniosku, niezbędne będzie uprzednie udzielenie klientowi przez prawnika porady prawnej, na wynagrodzenie Kancelarii składać się będzie opłata za udzielenie porady prawnej oraz opłata za sporządzenie pisma. O powyższym klient zostanie powiadomiony drogą mailową.       

 14. Dokumenty niezbędne dla sporządzenia pisma procesowego, urzędowego, wniosku, klient może wysłać w formie elektronicznej wraz ze zleceniem wykonania usługi na adres biuro@radca-wroclaw.com lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na zakładce kontakt.

 15. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy wysyłać kopie dokumentów a nie oryginały. Kancelaria, po wykonaniu usługi, nie odsyła klientowi otrzymanych dokumentów, chyba, że na wyraźne polecenie klienta i po uprzednim pokryciu przez klienta kosztów przesyłki zawierającej odsyłaną dokumentację.   

 16. Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Urbańska – Perdek jest podatnikiem podatku VAT i na życzenie klienta wystawia faktury VAT. Wniosek o wystawienie faktury VAT wraz z danymi niezbędnymi do jej wystawienia należy złożyć wraz ze zleceniem wykonania usługi prawnej, a najpóźniej 7 dni od daty wykonania usługi prawnej.
 1. Zapłaty wynagrodzenia za usługi prawne świadczone online należy dokonywać na rachunek bankowy Kancelarii:
  Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Urbańska – Perdek
  ul. Środkowa 3a/4, 53 – 662 Wrocław
  BRE Bank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej mBank
  nr rachunku 95114020040000300233843149.

 

- wstecz