Obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, jak również w spółkach osobowych

Kancelaria prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, jak również w spółkach osobowych w zakresie:

1. Bieżąca obsługa prawna:
- konsultacje prawne,
- prowadzenie bieżących spraw przedsiębiorstwa w aspekcie jego spraw wewnętrznych, kontaktów z klientami, spraw pracowniczych,
- sporządzanie umów handlowych, umów spółek, pism w kontaktach z klientami, pism procesowych oraz pism urzędowych,
- przygotowywanie aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa, regulaminów, uchwał, zarządzeń, dokumentów pracowniczych.

2. Zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych toczących się przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

3. Zastępstwo prawne w postępowaniach upadłościowych i egzekucyjnych.

4. Ocena zabezpieczeń wykonania kontraktów.

5. Reprezentacja podmiotów gospodarczych wobec organów administracji publicznej.

6. Windykacja należności.

7. Rejestracja podmiotów gospodarczych w Rejestrach Przedsiębiorców.

8. Dokonywanie zmian i aktualizacji danych ujawnionych w Rejestrach Przedsiębiorców, wykreślanie podmiotów gospodarczych z Rejestrów.

W obecnym stanie prawnym od przedsiębiorcy, który decyduje się samodzielnie prowadzić przeciwko swojemu dłużnikowi postępowanie sądowo – komornicze lub sam jest stroną, przeciwko której toczy się postępowanie, wymagana jest znajomość prawa materialnego oraz procesowego na poziomie absolwenta wydziału prawa, z kolei jego błędy procesowe traktowane są z takim samym rygoryzmem, jak błędy poczynione przez profesjonalnego pełnomocnika, będącego adwokatem czy radcą prawnym.

Skutkiem tego nierzadko bywa zwrot pozwu i przedawnienie się roszczenia, odrzucenie środka zaskarżenia i uprawomocnienie się niekorzystnego orzeczenia, czy prekluzja dowodowa w sprawach gospodarczych polegająca na niemożliwości powoływania w toku postępowania dalszych dowodów i orzekanie przez sąd w sprawie jedynie w oparciu o materiał dowodowy prawidłowo zawnioskowany.

Wobec powyższego Kancelaria oferuje również bieżące konsultacje prawne w już toczących się postępowaniach sądowych i egzekucyjnych

- wstecz