Obsługa prawna osób fizycznych

Kancelaria Radcy Prawnego specjalizuje się w obsłudze prawnej osób fizycznych w formie:

- zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych,
- zastępstwa prawnego w sprawach administracyjnych,
- udzielania porad prawnych,
- sporządzania pism procesowych, pism urzędowych, wniosków, umów cywilno – prawnych,
- prowadzenia negocjacji zarówno w bieżących sprawach klienta, jak i w celu ugodowego zakończenia toczącego się postępowania sądowego, bądź w celu uniknięcia jego wszczęcia,
- opieki i doradztwa prawnego w procesie sprzedaży / kupna nieruchomości.


Zakres przedmiotowy prowadzonych spraw:

1. Prawo cywilne: bardzo często w życiu codziennym jesteśmy stroną różnych stosunków prawnych, które mogą wymagać konsultacji prawnej lub doraźnej pomocy prawnika. Przykładowe sprawy prowadzone przez Kancelarię: prawo zobowiązań - odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych, odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, zadośćuczynienie za krzywdę na osobach; prawo rzeczowe – ochrona posiadania, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, odwołanie darowizny, sprawy o zapłatę.

2. Prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, ocena ważności testamentu sporządzonego własnoręcznie przez spadkodawcę.

3. Prawo rodzinne: rozwody, separacja, alimenty, ustalanie kontaktów z dzieckiem, stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami, podział majątku dorobkowego małżonków, sprawy związane z zarządem majątkiem małoletniego.

4. Prawo pracy: sprawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy.

5. Prawo ubezpieczeń społecznych: odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, porady w zakresie świadczeń emerytalno – rentowych.

6. Prawo bankowe. W celu zapoznania klientow z zakresem pomocy prawnej świadczonej w związku z zawartymi umowami kredytowymi powstala strona www.kancelaria-prawo-bankowe.com

7. Prawo administracyjne.

8. Postępowanie przed Sądem Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w sprawach o dokonanie wpisów, wykreśleń, sprostowań w księdze wieczystej; powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej.

9. Windykacja należności.

- wstecz